ZAHTJEVI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PROGRAMSKI JEZICI ČETVRTE GENERACIJE

1 -Moraju biti u velikoj mjeri orjentirani čovjeku, odnosno korisniku i omogućavati mu visok stupanj slobode pri postavljanju zadataka računalu,
2 -Moraju i profesionalnim programerima i krajnjim korisnicima omogućiti dobivanje zadovoljavajućih rezultata obrade podataka,
3 -Moraju moći izravno komunicirati sa sustavom za upravljanje bazom podataka, kao posebnim programskim sustavom koji se „brine“ o održavanju velikih skupova računalno pohranjenih podataka.,
4 -Njihovi proceduralni elementi, ako se već ne mogu sasvim izbjeći, moraju bti znatno manjih dimenzija od proceduralnih elemenata programskih jezika treće generacije.,
5 -Moraju omogućavati široku i čestu primjenu neproceduralnih elemenata, tj. elemenata prirodnog ljudskog jezika,
6 -Moraju biti prilagođeni interaktivnoj komunikaciji između čovjeka i stroja,
7 -Ako i kada već moraju uključivati neke proceduralne elemente, oni moraju biti strukturirani, tj. preuzeti iz programskih jezika treće generacije više razine,
8 -Njihova sintaksa mora biti lako razumljiva, kako bi se programi napisani na takvim jezicima mogli jednostavno održavati,
9 -Učenje takvih jezika mora biti jednostavno i razmjerno kratkotrajno,
10 -Moraju omogućavati lako i učinkovito otklanjanje eventualnih pogrešaka u programima,
11 -Moraju omogućavati dobivanje rezultata obrade podataka u što kraćem vremenu.