PAKET PODATAKA

- služi za prijenos različitih tipova podataka u računalnim mrežama. Bit je komutacije paketa podataka segmentirati poruku veće dužine u dijelove fixne dužne. Segmentiranje poruke obavlja uređaj za pripremu i analizu podataka – PAD tako da dijelovima izvorne poruke dodaje neke upravljačke informacije.
Sastoji se od 3 dijela:
a) Zaglavlje
- PAD upisuje podatke što se odnose na primatelja paketa
b) Informacijsko tijelo
- PAD upisuje odabrani dio izvorne poruke
c) Začelje
- PAD upisuje adresu pošiljatelja poruke, redni broj paketa u nizu, kontrolni znak i još neke upravljačke informacije.
- Točno određeni broj bitova zaglavlja, informacijskog tijela i začelja u zbroju mora odgovarati unaprijed zadanoj dužini paketa podataka.
npr. Izvornu poruku dužine 240 bitova PAD segmentira u 12 dijelova od po 20 bitova, te svakom dijelu doda po 6 bitova upravljačkih informacija u zaglavlje i 6 bitova kontrolnih informacija u začelje. Ukupna dužina jednog paketa podataka 6+20+6=32 bita.

Tehnike prijenosa paketa podataka:
a) Virtualnog voda
davatelj mrežne usluge stvara komunikatorima privid da između izvorišta i odredišta postoji stvarna fizička veza, naravno da to nije tako već paketi mogu putovati različitim putevima. Davatelj mrežne usluge jamči da će paketi stići u pravilnom redoslijedu.
Kontrolu nad kretanjem paketa u mreži i uspostavljanjem ispravnog redoslijeda paketa podataka obavljaju mrežni uređaji.
b) Datagram
Inteligentni uređaji u mreži omogućuju da svaki paket podataka pronalazi najoptimalniji put kroz mrežu od izvorišta do odredišta. Davatelj mrežne usluge jamči da će svaki paket stići na odredište najoptimalnijim putem, ali ne jamči redoslijed.
Zbog toga kontrolu na prijamom i uspostavljanjem ispravnog redoslijeda paketa podataka mora obavljati PAD
c) Tehnika štafete
moguće je primijeniti samo u mrežama prstenaste arhitekture. Jedan od računala mreže određenim taktom šalje u mrežu prazne pakete, tj. okvire. Okviri kruže mrežom, a računalo koje želi poslati neke podatke hvata ih i puni potrebnim informacijskim sadržajem sve njihove dijelove. Kada je napunjen okvir, postaje paket i računalo ga šalje u mrežu kojom putuje do odredišta.
Prednost je u tome što nikako nemože doći do remećenja redoslijeda paketa prilikom njihova prijenosa.